Regulamin

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU LIGI SPECJALISTÓW

  § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Trzecia edycja Konkursu LIGA SPECJALISTÓW III  organizowana i ogłaszana jest w Internecie, pod adresem ligaspecjalistów.pl (dalej Konkurs). 
 2. Organizatorem Konkursu jest Agencja „SOMA” spółka jawna Marek Orłowski, Kamilla Walicka ul. Ksawerego Bronikowskiego 1, 02- 796 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 82834 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy KRS, NIP 5211010245.
 3. Współorganizatorem i sponsorem Konkursu jest firma SCHRACK TECHNIK Polska spółka z o.o., ul. Staniewicka 5,  03-310 Warszawa (dalej również jako Sponsor lub Współorganizator), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 31694 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5240018605.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.ligaspecjalistow.pl od dnia  10 grudnia 2021 r. do dnia 28 stycznia 2022 r, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących odbioru nagród zgodnie z postanowieniami  §4 poniżej.
 5. Konkurs skierowany jest do dwóch grup potencjalnych uczestników:
  1. uczniów szkół zawodowych (dalej indywidualnie: Uczeń) i studentów (dalej indywidualnie: Student) o kierunku nauczania z zakresu: elektryki, teletechniki, projektowania, nadzoru budowlanego, kierowania pracami budowlanymi oraz grup zawodowych związanych z branżą elektryczną lub teletechniczną (dalej łącznie: grupa Uczniów i Studentów)
  2. osób czynnych zawodowo: elektryków, teletechników, projektantów, inspektorów nadzoru, kierowników robót oraz innych zawodach związanych z branżą elektryczną lub teletechniczną (dalej  grupa Specjalistów).
 6. Patronami merytorycznymi Konkursu są: Polska Izba Inżynierów Budownictwa – PIIB, Stowarzyszenie Elektryków Polskich – SEP, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki – PIGE, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej – PIRC, Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki – KIGE, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI - STP XXI, Stowarzyszenie Polskich Energetyków o. Warszawa – SPE, Polski Związek Przemysłu Oświetlenia -PZPO.
 7. Patronem medialnym są: „Fachowy Elektryk”, „elektro.info.pl”.
 8. Celem konkursu jest: motywowanie osób uczących się oraz czynnych zawodowo do poszerzania wiedzy z zakresu elektryki i teletechniki, propagowanie stosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań oraz weryfikacja specjalistycznej wiedzy jego Uczestników z zakresu elektryki i teletechniki.    

 § 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1.  Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która: 
  1. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie jest pracownikiem Organizatora lub Współorganizatora,
  3. jest Uczniem, Studentem lub Specjalistą, stosownie do postanowień  § 1 ust. 5 powyżej.
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz, tj. wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać jedno zgłoszenie.

 § 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE I PUBLIKACJI WYNIKÓW

 1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch grupach Uczestników: grupie Uczniów i Studentów oraz grupie Specjalistów, zaś w ramach grupy Specjalistów w dwóch wyodrębnionych kategoriach zawodowych: elektryków i teletechników. 
 2. Klasyfikacja Uczestników na podstawie ilości zdobytych punktów jest prowadzona odrębnie dla grupy Uczniów i Studentów oraz odrębnie dla grupy Specjalistów, jednakże w ramach grupy Specjalistów  prowadzona jest wspólna klasyfikacja punktowa dla kategorii elektryków i teletechników. 
 3. Pytania konkursowe są formułowane przez patronów merytorycznych i organizatorów. Organizatorzy dopuszczają możliwość sformułowania tożsamych pytań konkursowych dla grupy Uczniów i Studentów oraz grupy Specjalistów.
 4. Pytania konkursowe publikowane są na stronie konkursu www.ligaspecjalistow.pl, mogą być również dostępne na stronach organizatorów, patronów merytorycznych oraz patrona medialnego, przy czym strona www.ligaspecjalistow.pl jest stroną główną Konkursu i tylko po zalogowaniu do systemu konkursowego poprzez stronę www.ligaspecjalistow.pl Uczestnik Konkursu może udzielać odpowiedzi na pytania konkursowe, które następnie zostaną ocenione przez członka komisji konkursowej.
 5. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie musi dokonać rejestracji w systemie konkursowym poprzez stronę www.ligaspecjalistow.pl podając na wstępie, do której grupy uczestników należy ( grupy Uczniów i Studentów, czy grupy Specjalistów), a po dokonaniu tego wskazania zostanie przeprowadzona, odpowiednio do wskazanej grupy, przez proces rejestracji.
 6. Proces rejestracji do systemu konkursowego dla grupy Uczniów i Studentów  składa się z dwóch etapów:
  1. pierwszego obejmującego: wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego, w którym Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe (w tym imię i nazwisko; telefon kontaktowy; adres e-mail; dane adresowe niezbędne do uczestnictwa w Konkursie,  odebrania nagrody i dokonania rozliczeń podatkowych z tym związanych;  kod pocztowy, miejscowość oraz nazwę szkoły lub uczelni), akceptację  regulaminu klubu Schrack for Students (SfS), akceptację  regulamin Konkursu oraz polityki prywatności strony www.ligaspecjalistow.pl,  złożenie oświadczenia w/s przetwarzania danych osobowych Administratorom danych, tj. Organizatorowi i Współorganizatorowi Konkursu;
  2. drugiego obejmującego: potwierdzenie adresu e-mail podanego podczas rejestracji poprzez kliknięcie odnośnika w wiadomości automatycznie przesłanej przez system.
 7. Proces rejestracji do systemu konkursowego dla grupy Specjalistów składa się z dwóch etapów:
  1. pierwszego obejmującego: wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego, w którym Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe (w tym imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, kod pocztowy, miejscowość, NIP firmy), akceptację regulaminu konkursu oraz politykę prywatności strony  www.ligaspecjalistow.pl, określenie co najmniej jednej kategorii, w której będzie uczestniczył w Konkursie (elektryk lub teletechnik) oraz złożenie  oświadczenia w/s przetwarzania danych osobowych Administratorom danych, tj. Organizatorowi i Współorganizatorowi Konkursu;
  2. drugiego obejmującego: potwierdzenie adresu e-mail podanego podczas rejestracji poprzez kliknięcie odnośnika w wiadomości automatycznie przesłanej przez system.
 8. Po rejestracji każdy Uczestnik otrzymuje unikalny identyfikator w postaci numeru (imię i nazwisko pozostaje anonimowe dla pozostałych Uczestników).
 9. Dostęp do pierwszego zestawu pytań nie wymaga zalogowania do systemu konkursowego, natomiast po udzieleniu odpowiedzi, w celu ich wysłania, należy sfinalizować proces rejestracji.
 10. Dostęp do kolejnych zestawów pytań oraz wysłanie odpowiedzi na pytania konkursowe  wymaga zalogowania do systemu konkursowego.
 11. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech turach:
  1. Pierwsza Tura – będzie odbywać się w trybie on-line, pytania konkursowe zostaną opublikowane 10 grudnia 2021r, Uczestnik konkursu może udzielić odpowiedzi na pytanie w terminie 38 dni od dnia publikacji pytań i sprawdzić ilość zdobytych punktów od 17 stycznia 2022r, pytania Pierwszej Tury będą wspólne dla grupy Uczniów i Studentów oraz dla grupy Specjalistów,
  2. Druga Tura – będzie odbywać się w trybie on-line, pytania konkursowe zostaną opublikowane 10 grudnia 2021r, Uczestnik konkursu może udzielić odpowiedzi na pytania w terminie 38 dni od dnia publikacji pytań i sprawdzić ilość zdobytych punktów od 17 stycznia 2021r, pytania Drugiej Tury mogą być wspólne dla grupy Uczniów i Studentów  oraz dla grupy Specjalistów, 
  3. Trzecia Tura – będzie odbywać się w trybie stacjonarnym na terenie Targów Elektrotechnika, które odbędą się w dniach 26-28 stycznia 2022 w Warszawie na stoisku firmy SCHRACK TECHNIK Polska. Finały Dnia będą odbywać każdego dnia tj. 26 stycznia 2022, 27 stycznia 2022, 28 stycznia 2022. Finały w grupie Uczniów i Studentów o godzinie 11:00, w grupie Specjalistów o godzinie 13.00. Każdy z finalistów otrzyma zaproszenie na konkretny dzień Finałowy. Finalista przed przystąpieniem do Trzeciej Tury, zostanie poproszony o podanie numeru identyfikacyjnego pod jakim  występuje w Konkursie celem weryfikacji czy zdobył sumarycznie wymaganą ilość punktów. Finalista otrzyma arkusz z zestawem 5 pytań, na który będzie musiał odpowiedzieć w ciągu 15min. Po udzieleniu odpowiedzi na arkuszu, zgłasza komisji ukończenie zadania. Członek komisji podchodzi do uczestnika i zapisuje czas w jakim Finalista ukończył zadanie. Po upływie wyznaczonego czasu, komisja wyłania wśród Finalistów  max. 5 osób z prawidłowymi odpowiedziami i najkrótszym czasie wykonania zadania, 
  4. Czwarta Tura  – będzie się odbywać w trakcie Finału dnia na stoisku firmy SCHRACK TECHNIK Polska. Finaliści dnia, którzy zostali wyłonieni w Trzeciej Turze, przystąpią do ostatniego etapu Konkursu Ligi Specjalistów.    
 12. Odpowiedzi na pytania konkursowe będą pytaniami jednokrotnego wyboru.
 13. Za prawidłową odpowiedź na pytanie w I etapie Uczestnik otrzyma:
  • Pierwsza Tura - pytania nie są punktowane
  • Druga Tura - 2 punkty
  • Łącznie Uczestnik może otrzymać maksymalnie 52 pkt.
 14. Wyniki Konkursu wraz ze wskazaniem zwycięzców zostaną ogłoszone w dniu 23 grudnia 2021r na stronie www.ligaspecjalistow.pl. Każdorazowo w tabeli wyników podane zostaną wyłącznie identyfikatory (numery) Uczestników przydzielone po procesie rejestracji. Zwycięzcy I etapu zostaną poinformowani o przejściu do II etapu w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji do sytemu konkursowego.
 15. Do każdego zarejestrowanego Uczestnika z konta Ligispecjalistow.pl, jak również za pośrednictwem dostawców usług lub przesyłek drogą elektroniczną może być wysyłany newsletter z informacją o opublikowaniu pytań konkursowych, terminie do udzielenia odpowiedzi na pytania konkursowe w ramach trwającej tury konkursu, opublikowaniu wyników konkursu lub poszczególnych tur konkursu.
 16. Każdy zarejestrowany Specjalista, Student lub Uczeń otrzyma atrakcyjny upominek od Organizatora i Sponsora. Upominek będzie można odebrać osobiście na stoisku firmy SCHRACK TECHNIK Polska w czasie Targów Elektrotechnika w dniach 26-28.01.2022 w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 12/14. Celem identyfikacji uczestnik konkursu zostanie poproszony o podanie numeru identyfikacyjnego pod jakim  występuje w Konkursie.
 17. Każdy zarejestrowany Uczeń oraz Student będzie mógł odnosić korzyści wynikające z uczestnictwa w klubie Schrack for Students, tj. będzie mógł uczestniczyć w szkoleniach Schrack Academy oraz w webinarach; będzie mógł brać udział w spotkaniach i imprezach organizowanych dla członków klubu SfS.
 18. Każdy zarejestrowany Uczestnik będzie mógł brać udział w dyskusjach prowadzonych na forum dyskusyjnym  prowadzonym pod adresem  www.ligaspecjalistow.pl, o ile będzie przestrzegał zasad udziału w forum dyskusyjnym.

 § 4 NAGRODY

 1. Łączna pula nagród wynosi 6000 zł dla dwóch grup: Uczniów i Studentów i Specjalistów
 2. Finały Dnia będą się odbywać w dniach: 26, 27, 28 stycznia 2022. Każdego dnia będzie do zdobycia 1 (jedna) nagroda główna o wartości pieniężnej 500 zł w grupie Uczniów i Studentów i 1 (jedna) nagroda główna o wartości pieniężnej 1.500 zł w grupie Specjalistów
 3. Każdy z finalistów, który pojawi się na finale dnia na terenie Targów Elektrotechnika, otrzyma nagrodę gwarantowaną
 4. Ponadto:
 1. każdy zarejestrowany Specjalista, który zdobędzie minimum 20 punktów w Konkursie otrzyma 10% rabat na udział w jednym szkoleniu z programu do projektowanie BrisCAD w terminie do dnia 30 maja  2022r
 2. każdy zarejestrowany Specjalista  otrzyma specjalny rabat na sprzęt oświetleniowy z oferty Schrack Technik Polska, do jednorazowego wykorzystania w terminie do dnia 30 czerwca 2022r
 3. każdy zarejestrowany Specjalista  otrzyma 5% zniżkę na zakup programu do projektowania BrisCAD, do wykorzystania w terminie do dnia 30 maja 2022r 
 1. Zdobywcą nagrody głównej Finału Dnia w grupie Uczniów i Studentów, będzie Finalista, który zdobędzie sumarycznie 24 punktów w dwóch pierwszych Turach, a także spełni warunki określone §3 pkt. 11b oraz jako pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi na finałowe pytanie konkursowe, zadane podczas Finału dnia, który odbędzie się na Targach Elektrotechnika  w Warszawie (Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, stoisko Schrack Technik Polska sp. z o.o.), w danym dniu finału,  początek o godz. 11:00.  Przed udzieleniem odpowiedzi na zadane finałowe pytanie konkursowe Uczestnik zostanie poproszony o podanie numeru identyfikacyjnego, pod jakim  występuje w Konkursie, celem weryfikacji, czy zdobył sumarycznie wymaganą ilość co najmniej 24 pkt. 
 2. Zdobywcą nagrody głównej Finału Dnia w grupie Specjalistów, będzie Finalista, który zdobędzie sumarycznie 30 punktów w dwóch pierwszych Turach, a także spełni warunki określone §3 pkt. 11b oraz jako pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi na finałowe pytanie konkursowe, zadane podczas Finału dnia, który odbędzie się na Targach Elektrotechnika  w Warszawie (Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, stoisko Schrack Technik Polska sp. z o.o.), w danym dniu finału,  początek o godz. 13:00.  Przed udzieleniem odpowiedzi na zadane finałowe pytanie konkursowe Uczestnik zostanie poproszony o podanie numeru identyfikacyjnego, pod jakim  występuje w Konkursie, celem weryfikacji, czy zdobył sumarycznie wymaganą ilość co najmniej 24 pkt. 
 3. Zwycięzca nagrody głównej  Finału Dnia  w grupie Uczniów i Studentów (zgodnie z §4 pkt. 2 ) będzie mógł odebrać nagrodę wyłącznie osobiście na Targach Elektrotechnika  w Warszawie (Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, stoisko Schrack Technik Polska sp. z o.o.), podczas Finału Dnia konkursu, który rozpocznie się o  godz. 11:00.
 4. Zwycięzca nagrody głównej  Finału Dnia  w grupie Specjalistów (zgodnie z §4 pkt. 2) będzie mógł odebrać nagrodę wyłącznie osobiście na Targach Elektrotechnika  w Warszawie (Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, stoisko Schrack Technik Polska sp. z o.o.), podczas Finału Dnia konkursu, który rozpocznie się o  godz. 13:00.
 5. Przed odbiorem nagrody głównej zwycięzca będzie musiał przestawić dokument tożsamości i podać numer identyfikacyjny, pod jakim w występował w konkursie.  
 6. Specjalista  chcący skorzystać z rabatów lub szkolenia, o których mowa w §4 pkt. 4 zobowiązany jest przy dokonywaniu zakupu podać hasło „Konkurs liga specjalistów II”, przedstawić dokument tożsamości i podać numer identyfikacyjny, pod jakim w występował w Konkursie.
 7. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda zostanie wydana zwycięzcy po wcześniejszym przekazaniu Organizatorom wszystkich niezbędnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody, z uwzględnieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Organizator konkursu, jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy. Dla Uczestników Konkursu prowadzących działalność gospodarczą Nagroda w Konkursie stanowi przychód z działalności gospodarczej, co Zwycięzca Konkursu powinien uwzględnić dokonując rozliczenia z tytułu podatku dochodowego.

  § 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji w systemie konkursowym, w tym dla  grupy Uczniów i Studentów: imienia i nazwiska; telefonu kontaktowego; adresu e-mail; danych adresowych niezbędnych do uczestnictwa w Konkursie, odebrania nagrody i dokonania rozliczeń podatkowych z tym związanych;  kodu pocztowego, miejscowości oraz nazwy szkoły,  zaś dla grupy Specjalistów: imienia, nazwiska, specjalizacji zawodowej, adresu e- mail , numeru telefonu kontaktowego, danych adresowych niezbędnych do uczestnictwa w Konkursie,  odebrania nagrody i dokonania rozliczeń podatkowych z tym związanych. 
 2. Współadministratorami danych osobowych Uczestników podanymi podczas rejestracji do systemu konkursowego są Agencja „SOMA” sp. j Marek Orłowski, Kamilla Walicka i Schrack Technik Polska sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz przepisy ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. Dokonując procesu rejestracji do systemu konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Współadministratorów danych osobowych podanych podczas procesu rejestracji. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w następujących celach: organizacji Konkursu, przeprowadzenia Konkursu, zakończenia Konkursu, wydania naród, w tym realizacji rabatów, o których mowa w §4 pkt. 4 powyżej i dokonania rozliczeń fiskalnych z tym związanych oraz promocji Konkursu na stronie internetowej www.ligaspecjalistow.pl, stronie internetowej Organizatora, Sponsora, patronów merytorycznych i medialnych, w portalach społecznościowych oraz w informacjach medialnych w czasie  trwania konkursu.  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.  
 3. Podczas rejestracji w systemie konkursowym Uczestnik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sponsora danych osobowych, podanych w procesie rejestracji do systemu konkursowego, na potrzeby kolejnych edycji konkursu oraz innych wydarzeń i imprez organizowanych przez Sponsora, w tym na potrzeby informowania o  kolejnych konkursach i wydarzeniach w formie newslettera, wiadomości e-mail, sms lub drogą telefoniczną.   
 4. Uczestnik akceptując regulamin Konkursu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku z relacjach związanych z uroczystością wręczenia nagród podczas finału konkursu, który odbędzie się na Targach Elektrotechnika w Warszawie (Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, stoisko Schrack Technik Polska sp. z o.o.), w dniach 26-28 stycznia 2022r. Relacje te mogą być zamieszczane w materiałach prasowych, na stronach internetowych Organizatora i Sponsora, w portalach społecznościowych,  itp.

 § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu www. ligaspecjalistów.pl. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów z zachowaniem warunków określonych ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie wątpliwości odnośnie treści Regulaminu rozstrzyga Organizator konkursu w porozumieniu ze Współorganizatorem. Wyjaśnienia i decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne.
 4. Ukończenie procesu rejestracji w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin w pełni akceptuje.