Regulamin

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU LIGII SPECJALISTÓW

  § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Druga edycja Konkursu LIGA SPECJALISTÓW II  organizowana i ogłaszana jest w Internecie, pod adresem ligaspecjalistów.pl (dalej Konkurs). 
 2. Organizatorem Konkursu jest Agencja „SOMA” spółka jawna Marek Orłowski, Kamilla Walicka ul. Ksawerego Bronikowskiego 1, 02- 796 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 82834 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy KRS, NIP 5211010245.
 3. Współorganizatorem i sponsorem Konkursu jest firma SCHRACK TECHNIK Polska spółka z o.o., ul. Staniewicka 5,  03-310 Warszawa (dalej również jako Sponsor lub Współorganizator), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 31694 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5240018605.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.ligaspecjalistow.pl od dnia 12 września 2019 r. do dnia 06.02.2020 r, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących odbioru nagród zgodnie z postanowieniami  §4 poniżej.
 5. Konkurs skierowany jest do dwóch grup potencjalnych uczestników:
  1. uczniów szkół zawodowych (dalej indywidualnie: Uczeń) i studentów (dalej indywidualnie: Student) o kierunku nauczania z zakresu: elektryki, teletechniki, projektowania, nadzoru budowlanego, kierowania pracami budowlanymi oraz grup zawodowych związanych z branżą elektryczną lub teletechniczną (dalej łącznie: grupa Uczniów i Studentów)
  2. osób czynnych zawodowo: elektryków, teletechników, projektantów, inspektorów nadzoru, kierowników robót oraz innych zawodach związanych z branżą elektryczną lub teletechniczną (dalej grupa Specjalistów).
 6. Patronami merytorycznymi Konkursu są: Polska Izba Inżynierów Budownictwa – PIIB, Stowarzyszenie Elektryków Polskich – SEP, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki – PIGE, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej – PIRC, Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki – KIGE, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI - STP XXI, Stowarzyszenie Polskich Energetyków o. Warszawa – SPE, Polski Związek Przemysłu Oświetlenia -PZPO, Stowarzyszenie Polskich Energetyków i Ekologów - SPEiE.
 7. Patronem medialnym są: „Fachowy Elektryk”, „Elektrosystemy”, „elektro.info.pl”, „Elektroonline.pl”.
 8. Celem konkursu jest: motywowanie osób uczących się oraz czynnych zawodowo do poszerzania wiedzy z zakresu elektryki i teletechniki, propagowanie stosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań oraz weryfikacja specjalistycznej wiedzy jego Uczestników z zakresu elektryki i teletechniki.    

 § 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1.  Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która: 
  1. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie jest pracownikiem Organizatora lub Współorganizatora,
  3. jest Uczniem, Studentem lub Specjalistą, stosownie do postanowień  § 1 ust. 5 powyżej.
  4. zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz, tj. wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać jedno zgłoszenie.

 § 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE I PUBLIKACJI WYNIKÓW

 1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch grupach Uczestników: grupie Uczniów i Studentów oraz grupie Specjalistów, zaś w ramach grupy Specjalistów w dwóch wyodrębnionych kategoriach zawodowych: elektryków i teletechników. 
 2. Klasyfikacja Uczestników na podstawie ilości zdobytych punktów jest prowadzona odrębnie dla grupy Uczniów i Studentów oraz odrębnie dla grupy Specjalistów, jednakże w ramach grupy Specjalistów  prowadzona jest wspólna klasyfikacja punktowa dla kategorii elektryków i teletechników. 
 3. Pytania konkursowe są formułowane przez patronów merytorycznych i organizatorów. Organizatorzy dopuszczają możliwość sformułowania tożsamych pytań konkursowych dla grupy Uczniów i Studentów oraz grupy Specjalistów.
 4. Pytania konkursowe publikowane są na stronie konkursu www.ligaspecjalistow.pl, mogą być również dostępne na stronach organizatorów, patronów merytorycznych oraz patrona medialnego, przy czym strona www.ligaspecjalistow.pl jest stroną główną Konkursu i tylko po zalogowaniu do systemu konkursowego poprzez stronę www.ligaspecjalistow.pl Uczestnik Konkursu może udzielać odpowiedzi na pytania konkursowe, które następnie zostaną ocenione przez członka komisji konkursowej.
 5. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie musi dokonać rejestracji w systemie konkursowym poprzez stronę www.ligaspecjalistow.pl podając na wstępie, do której grupy uczestników należy ( grupy Uczniów i Studentów, czy grupy Specjalistów), a po dokonaniu tego wskazania zostanie przeprowadzona, odpowiednio do wskazanej grupy, przez proces rejestracji.
 6. Proces rejestracji do systemu konkursowego dla grupy Uczniów i Studentów składa się z dwóch etapów:
  1. pierwszego obejmującego: wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego, w którym Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe (w tym imię i nazwisko; telefon kontaktowy; adres e-mail; dane adresowe niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, odebrania nagrody i dokonania rozliczeń podatkowych z tym związanych;  kod pocztowy, miejscowość oraz nazwę szkoły lub uczelni), akceptację  regulaminu klubu Schrack for Students (SfS), akceptację  regulamin Konkursu oraz polityki prywatności strony www.ligaspecjalistow.pl,  złożenie oświadczenia w/s przetwarzania danych osobowych Administratorom danych, tj. Organizatorowi i Współorganizatorowi Konkursu;
  2. drugiego obejmującego: potwierdzenie adresu e-mail podanego podczas rejestracji poprzez kliknięcie odnośnika w wiadomości automatycznie przesłanej przez system.
 7. Proces rejestracji do systemu konkursowego dla grupy Specjalistów składa się z dwóch etapów:
  1. pierwszego obejmującego: wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego, w którym Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe (w tym imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, kod pocztowy, miejscowość, NIP firmy), akceptację regulaminu konkursu oraz politykę prywatności strony ligaspecjalistow.pl, określenie co najmniej jednej kategorii, w której będzie uczestniczył w Konkursie (elektryk lub teletechnik) oraz złożenie  oświadczenia w/s przetwarzania danych osobowych Administratorom danych, tj. Organizatorowi i Współorganizatorowi Konkursu;
  2. drugiego obejmującego: potwierdzenie adresu e-mail podanego podczas rejestracji poprzez kliknięcie odnośnika w wiadomości automatycznie przesłanej przez system.
 8. Po rejestracji każdy Uczestnik otrzymuje unikalny identyfikator w postaci numeru (imię i nazwisko pozostaje anonimowe dla pozostałych Uczestników).
 9. Dostęp do pierwszego zestawu pytań nie wymaga zalogowania do systemu konkursowego,   natomiast po udzieleniu odpowiedzi w celu ich wysłania należy sfinalizować proces rejestracji.
 10. Dostęp do kolejnych zestawów pytań oraz wysłanie odpowiedzi na pytania konkursowe   wymaga zalogowania do systemu konkursowego.
 11. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech turach:
  1. Pierwsza Tura – pytania konkursowe zostaną opublikowane 12 września 2019r, Uczestnik konkursu może udzielić odpowiedzi na pytanie w terminie 11 dni od dnia publikacji pytań i sprawdzić ilość zdobytych punktów od 30 września 2019r, pytania Pierwszej Tury będą wspólne dla grupy Uczniów i Studentów oraz dla grupy Specjalistów,
  2. Druga Tura – pytania konkursowe zostaną opublikowane 16 października 2019r, Uczestnik konkursu może udzielić odpowiedzi na pytania w terminie 7 dni od dnia publikacji pytań i sprawdzić ilość zdobytych punktów od 30 października 2019r, pytania Drugiej Tury mogą być wspólne dla grupy Uczniów i Studentów  oraz dla grupy Specjalistów, 
  3. Trzecia Tura – pytania konkursowe zostaną opublikowane 15 listopada 2019r, Uczestnik konkursu może udzielić odpowiedzi na pytania w terminie 7 dni od dnia publikacji pytań i sprawdzić ilość zdobytych punktów od 29 listopada 2019r, pytania Trzeciej Tury mogą  być wspólne dla grupy Uczniów i Studentów oraz dla grupy Specjalistów, 
  4. Czwarta Tura - pytania konkursowe zostaną opublikowane 16 grudnia 2019r, Uczestnik konkursu może udzielić odpowiedzi na pytania w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r  i sprawdzić ilość zdobytych punktów od 17 stycznia 2020r, pytania Czwartej Tury mogą być wspólne dla grupy Uczniów i Studentów oraz  dla grupy Specjalistów.    
 12. Uczestnik konkursu może odpowiedzieć na pytania konkursowe z zakończonych etapów w dowolnym momencie, jednakże nie później niż do dnia 10 stycznia 2020r, z tym zastrzeżeniem, że ilość otrzymanych punktów będzie mógł sprawdzić w terminie opublikowania punktacji w ramach trwającej tury konkursu.
 13. Odpowiedzi na pytania konkursowe mogą być:
  1. jednokrotnego wyboru – przy pytaniach zamkniętych,
  2. opisowe - przy pytaniach otwartych
 1. Za prawidłową odpowiedź na pytanie zamknięte Uczestnik otrzyma 2 punkty, zaś za odpowiedź opisową na pytanie otwarte od 0 do 10 punktów, przy czym o ilości punktów przyznanych za odpowiedź na pytanie otwarte decydują członkowie komisji konkursowej oceniający odpowiedź. Decyzja członków komisji konkursowej w kwestii ilości punktów przyznanych za odpowiedź na pytanie otwarte jest ostateczna. Za odpowiedzi na pytania Uczestnik może zdobyć:
  1. w pierwszej turze maksymalnie 6 pkt.
  2. w drugiej turze maksymalnie 12 pkt.
  3. w trzeciej turze maksymalnie 22 pkt.
  4. w czwartej turze maksymalnie 30 pkt.

   razem maksymalnie 70 pkt. w Czterech Turach.
 2. Wyniki Konkursu wraz ze wskazaniem zwycięzców nagród trzeciego stopnia zostaną ogłoszone w dniu 29 listopada 2019r na stronie www.ligaspecjalistow.pl. Wyniki Konkursu wraz ze wskazaniem zwycięzców nagród pierwszego i drugiego stopnia zostaną opublikowane w dniu 17 stycznia 2020r na stronie www.ligaspecjalistow.pl. Każdorazowo w tabeli wyników podane zostaną wyłącznie identyfikatory (numery) Uczestników przydzielone po procesie rejestracji. Zwycięzcy nagród pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia zostaną poinformowani o zdobyciu nagrody dodatkowo w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji do sytemu konkursowego.     
 1. Do każdego zarejestrowanego Uczestnika z konta Ligispecjalistow.pl, jak również za pośrednictwem dostawców usług lub przesyłek drogą elektroniczną może być wysyłany newsletter z informacją o opublikowaniu pytań konkursowych, terminie do udzielenia odpowiedzi na pytania konkursowe w ramach trwającej tury konkursu, opublikowaniu wyników konkursu lub poszczególnych tur konkursu.
 2. Każdy zarejestrowany Specjalista otrzyma atrakcyjny upominek w postaci narzędzia wielofunkcyjnego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Specjalista podczas procesu rejestracji do systemu konkursowego poda nieprawdziwe dane (np. numer NIP inny niż przypisany do Specjalisty), Sponsor ma prawo odmówić wydania upominku. Upominek zostanie wysłany do Specjalistów uprawnionych do jego otrzymania przesyłkami kurierskimi.
 3. Każdy zarejestrowany Uczeń oraz Student będzie mógł odnosić korzyści wynikające z uczestnictwa w klubie Schrack for Students, tj. będzie mógł uczestniczyć w szkoleniach Schrack Academy oraz w webinarach; będzie mógł brać udział w spotkaniach i imprezach organizowanych dla członków klubu SfS. 
 4. Każdy zarejestrowany Uczestnik będzie mógł brać udział w dyskusjach prowadzonych na forum dyskusyjnym prowadzonym pod adresem www.ligaspecjalistow.pl, o ile będzie przestrzegał zasad udziału w forum dyskusyjnym.  

 § 4 NAGRODY

 1. O zdobyciu nagrody decyduje sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez Uczestnika (w ramach odrębnej klasyfikacji dla grupy Uczniów i Studentów oraz odrębnej klasyfikacji dla grupy Specjalistów) oraz pierwszeństwo udzielenia odpowiedzi na pytania konkursowe, za które Uczestnik otrzymał liczbę punktów wymaganą do zdobycia nagrody określonego stopnia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 5 i 6 poniżej. 
 2. Nagrodami w Konkursie dla grupy Uczniów i Studentów są:
 1. 1 (jedna) nagroda główna w postaci tabletu o wartości 500 zł. brutto;
 2. 5 (pięć) nagród pierwszego stopnia w postaci powerbank z logo Schrack o wartości 100 zł. brutto każdy 
 3. 5 (pięć) nagród drugiego stopnia w postaci smartband o wartości 100  zł. brutto każdy 
 4. 10 (dziesięć) nagród trzeciego stopnia w postaci niezbędnika kierowcy (latarka narzędziowa)  o wartości 30 zł. brutto  każdy. 
 1. Nagrodami w Konkursie dla grupy  Specjalistów są:
 1. 1 (jedna) nagroda główna w postaci aparatu fotograficznego Sony Cyber Shot o wartości 1500 zł. brutto;
 2. 3 (trzy) nagrody pierwszego stopnia w postaci tabletów o wartości 500 zł. brutto każdy 
 3. 10 (dziesięć) nagród drugiego stopnia w postaci zestawu narzędzi dla elektryka w walizce o wartości 350 zł. brutto każdy 
 4. 10 (dziesięć) nagród trzeciego stopnia w postaci powerbank Schrack o wartości 100 zł. brutto każdy.
 1. Ponadto:
  1. każdy zarejestrowany Specjalista, który zdobędzie minimum 60 punktów w Konkursie będzie mógł w terminie do dnia 31 grudnia 2020r. wziąć udział w jednym szkoleniu z programu do projektowanie BrisCAD za cenę 250 zł. netto
  2. każdy zarejestrowany Specjalista otrzyma specjalny rabat na sprzęt oświetleniowy z oferty Schrack Technik Polska, do jednorazowego wykorzystania w terminie do dnia 31 grudnia 2020r.
  3. każdy zarejestrowany Specjalista otrzyma 15% zniżkę na zakup programu do projektowania BrisCAD, do wykorzystania w terminie do dnia 31 grudnia   
 2. Zdobywcą nagrody głównej dla grupy Uczniów i Studentów będzie Uczeń lub Student, który zdobędzie sumarycznie co najmniej 65 punktów i jako pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi na finałowe pytanie konkursowe, zadane podczas finału Konkursu, który odbędzie się na Targach Elektrotechnika 2020 w Warszawie (Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, stoisko Schrack Technik Polska sp. z o.o.), w dniu 06.02.2020 r. początek o godz. 12:00. Przed udzieleniem odpowiedzi na zadane finałowe pytanie konkursowe Uczestnik zostanie poproszony o podanie numeru identyfikacyjnego pod jakim  występuje w Konkursie celem weryfikacji czy zdobył sumarycznie wymaganą ilość co najmniej 65 punktów. 
 3. Zdobywcą nagrody głównej dla grupy Specjalistów będzie Specjalista, który zdobędzie sumarycznie co najmniej 65 punktów i jako pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi na finałowe pytanie konkursowe, zadane podczas finału Konkursu, który odbędzie się na Targach Elektrotechnika 2020 w Warszawie (Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, stoisko Schrack Technik Polska sp. z o.o.), w dniu 06.02.2020r początek o godz. 12:00. Przed udzieleniem odpowiedzi na zadane finałowe pytanie konkursowe Uczestnik zostanie poproszony o podanie numeru identyfikacyjnego pod jakim  występuje w konkursie celem weryfikacji czy zdobył sumarycznie wymaganą ilość co najmniej 65 punktów.
 4. Zdobywcami nagród pierwszego stopnia dla grupy Uczniów i Studentów będzie 5 Uczniów lub Studentów, którzy jako pierwsi sumarycznie zdobędą co najmniej 65 punktów w Konkursie.
 5. Zdobywcami nagród pierwszego stopnia dla grupy Specjalistów będzie 3 Specjalistów, którzy jako pierwsi sumarycznie zdobędą co najmniej 65 punktów w Konkursie.  
 6. Zdobywcami nagród drugiego stopnia dla grupy Uczniów i Studentów będzie 5 Uczniów lub Studentów, którzy jako pierwsi sumarycznie zdobędą minimum 60 i nie więcej niż 64 punkty w Konkursie.
 7. Zdobywcami nagród drugiego stopnia dla grupy Specjalistów będzie 10 Specjalistów, którzy jako  pierwsi sumarycznie zdobędą minimum 60 i nie więcej niż 64 punkty w Konkursie.
 8. Zdobywcami nagród trzeciego stopnia dla grupy Uczniów i Studentów będzie 10 Uczniów lub Studentów, którzy jako pierwsi sumarycznie zdobędą minimum  35 punktów w trzech pierwszych turach Konkursu.
 9. Zdobywcami nagród trzeciego stopnia dla grupy Specjalistów będzie 10 Specjalistów, którzy jako pierwsi sumarycznie zdobędą minimum 35 punktów w trzech pierwszych turach Konkursu. 
 10. Każdy Uczeń lub Student może zdobyć tylko jedną spośród nagród wymienionych w §4 pkt. 2 lit. b), c) i d) powyżej, zachowując prawo do zdobycia nagrody wskazanej w §4 pkt. 2 lit. a) powyżej na warunkach opisanych w pkt.5 powyżej.
 11. Każdy Specjalista może zdobyć tylko jedną spośród nagród wymienionych w §4 pkt. 3 lit. b), c) i d) powyżej, zachowując prawo do zdobycia nagrody wskazanej w §4 pkt. 3 lit. a) powyżej na warunkach opisanych w pkt.6 powyżej.
 12. Zwycięzcy nagród pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (zgodnie z §4 pkt. 2 lit. b), c) i d) oraz §4 pkt. 3 lit. b), c) i d)) będą mogli odebrać nagrody wyłącznie osobiście na Targach Elektrotechnika 2020 w Warszawie (Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, stoisko Schrack Technik Polska sp. z o.o.), w dniu 06.02.2020 r podczas finału konkursu, który rozpocznie się o godz. 12:00.
 13. Zwycięzca nagrody głównej (zgodnie z §4 pkt. 2 lit. a) oraz §4 pkt. 3 lit. a)) będzie mógł odebrać nagrodę wyłącznie osobiście na Targach Elektrotechnika 2020 w Warszawie (Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, stoisko Schrack Technik Polska sp. z o.o.), w dniu 06.02.2020r, podczas finału konkursu, który rozpocznie się o  12:00. 
 14. Przed odbiorem nagrody głównej oraz nagród pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia zwycięzca będzie musiał przestawić dokument tożsamości i podać numer identyfikacyjny, pod jakim w występował w konkursie.
 15. Nagrody nieodebrane przez zwycięzców konkursu podczas finału konkursu, który odbędzie się na Targach Elektrotechnika 2020 w Warszawie (Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, stoisko Schrack Technik Polska sp. z o.o.), w dniu 06.02.2020r, początek o godz. 12:00 przechodzą na własność Sponsora. Zwycięzca nie ma prawa żądania zamiany nagrody na inną nagrodę rzeczową lub jej ekwiwalent pieniężny.
 16. Specjalista chcący skorzystać z rabatów lub szkolenia, o których mowa w §4 pkt. 4 zobowiązany jest przy dokonywaniu zakupu podać hasło „Konkurs liga specjalistów II”, przestawić dokument tożsamości i podać numer identyfikacyjny, pod jakim w występował w Konkursie.
 17. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda zostanie wydana zwycięzcy po wcześniejszym przekazaniu Organizatorom wszystkich niezbędnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody, z uwzględnieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Organizator konkursu, jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy. Dla Uczestników Konkursu prowadzących działalność gospodarczą Nagroda w Konkursie stanowi przychód z działalności gospodarczej, co Zwycięzcy Konkursu powinien uwzględnić dokonując rozliczenia z tytułu podatku dochodowego.

  § 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji w systemie konkursowym, w tym dla grupy Uczniów i Studentów: imienia i nazwiska; telefonu kontaktowego; adresu e-mail; danych adresowych niezbędnych do uczestnictwa w Konkursie, odebrania nagrody i dokonania rozliczeń podatkowych z tym związanych;  kodu pocztowego, miejscowości oraz nazwy szkoły,  zaś dla grupy Specjalistów: imienia, nazwiska, specjalizacji zawodowej, adresu e- mail , numeru telefonu kontaktowego, danych adresowych niezbędnych do uczestnictwa w Konkursie,  odebrania nagrody i dokonania rozliczeń podatkowych z tym związanych. 
 2. Współadministratorami danych osobowych Uczestników podanymi podczas rejestracji do systemu konkursowego są Agencja „SOMA” sp. j Marek Orłowski, Kamilla Walicka i Schrack Technik Polska sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz przepisy ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. Dokonując procesu rejestracji do systemu konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Współadministratorów danych osobowych podanych podczas procesu rejestracji. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w następujących celach: organizacji Konkursu, przeprowadzenia Konkursu, zakończenia Konkursu, wydania naród, w tym realizacji rabatów, o których mowa w §4 pkt. 4 powyżej i dokonania rozliczeń fiskalnych z tym związanych oraz promocji Konkursu na stronie internetowej ligaspecjalistow.pl, stronie internetowej Organizatora, Sponsora, patronów merytorycznych i medialnych, w portalach społecznościowych oraz w informacjach medialnych w czasie trwania konkursu.  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.  
 3. Podczas rejestracji w systemie konkursowym Uczestnik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sponsora danych osobowych, podanych w procesie rejestracji do systemu konkursowego, na potrzeby kolejnych edycji konkursu oraz innych wydarzeń i imprez organizowanych przez Sponsora, w tym na potrzeby informowania o kolejnych konkursach i wydarzeniach w formie newslettera, wiadomości e-mail, sms lub drogą telefoniczną.   
 4. Uczestnik akceptując regulamin Konkursu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku z relacjach związanych z uroczystością wręczenia nagród podczas finału konkursu, który odbędzie się na Targach Elektrotechnika 2020 w Warszawie (Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, stoisko Schrack Technik Polska sp. z o.o.), w dniu 06.02.2020 r. Relacje te mogą być zamieszczane w materiałach prasowych, na stronach internetowych Organizatora i Sponsora, w portalach społecznościowych,

 § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu www. ligaspecjalistów.pl. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów z zachowaniem warunków określonych ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie wątpliwości odnośnie treści Regulaminu rozstrzyga Organizator konkursu w porozumieniu ze Współorganizatorem. Wyjaśnienia i decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne.
 4. Ukończenie procesu rejestracji w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin w pełni akceptuje.